Search
Close this search box.

Macedonia – 2010

1. More sokol pile
2. Sestra brata kani
3. Koga zashumat shumite
4. Ludo mlado
5. Katerino mome
6. Bolen mi lezhi Mile Popyordanov
7. Site devoychinya
8. Makedonsko devoyche
9. Nazad, nazad, mome Kalino
10. Domachine
11. Ah, kade e moyto libe
12. Koy ushi bayryaka
13. Ohridskoto ezero
14. Yovano, Yovanke
15. Vzemi ogin, zapali me
16. Kitka “Macedonia”